Åbningstider - Find vej - Bankoplysninger - Kundetilfredshed - Om Plantetorvet.dk - Facebook

LogoKvalitetsbeskrivelser

Plantetorvet.dk har høje krav til de varer vi sender ud til vores kunder. Vi er et team af uddannede gartnere som vurderer om de planter vi modtager fra vores producenter, overholder de generelle kvalitetsbestemmelser der findes for plantehandel i Danmark.

Gå direkte til enkelte varegruppers kvalitetsbestemmelser her:

 

Generelle kvalitetsbestemmelser:

1. Plantens arvelige egenskaber
Planterne skal være ægte med hensyn til art, sort og frøkilde.
For skov- og landskabsplanter gælder regler for herkomstkontrol
For frugtplanter gælder markedsforordning for frugt og grønt
Dafo-planter kan udbydes med certifikat for oprindelse

2. Plantens sundhedstilstand

Planterne må ikke have sår eller andre beskadigelser. De skal være sunde, dvs. fri for skadegørere, parasitter og patogener, der enten skæmmer eller forringer produktets dyrkningsmæssige værdi eller anvendelsesmuligheder.

3. Plantens fysiologiske tilstand

Planteskoleprodukter skal have en høj vitalitet, dvs. at planterne skal være livskraftige og i stand til at gennemføre de for etablering, ny-vækst og udvikling, nødvendige livsprocesser.
Der findes ingen standarder for vandindhold, enerigreserver, væksstoffer mv.
Planterne må ikke under optagning, opbevaring eller transport udsættes for udtørring.

4. Produktets fysiske udformning

Planteproduktets fysiske udformning omfatter størrelse, højde , længde, bredde, rodhalsstykkelse, rodfylde, pottestørrelse, stammeomkreds, forgrening, podehøjde mv.

5. Den anvendte formeringsmetode og dyrkningsmetode
Den anvendte formeringsmetode og dyrkningsmetode bruges i et vist omfang til at vurdere plantens egnethed til en bestemt anvendelse. Det gælder bland andet for begreber som podning, alder, omplantning, rodskæring mv.

Allétræer: Til Toppen

TræTræer skal have en vitalitet, således de kan etablere sig på et nyt voksested.
Vækstbetingelserne skal opfyldes optimalt.
Kvalietet er et udtryk for træets opbygning i forhold til produktets beskrivelse.
Træer beskrives ud fra begreber som omplantning, højdemål og omkreds.
Roden skal være velfordelt og for arten naturligt udviklet.

Definition på omplantning
Den første omplantning er når træet flyttes fra stedet, hvor det blev formeret og udplantet på et nyt voksested. Herefter regnes hver gang træet løftes og flyttes til et nyt sted for endnu en omplantning. Effektiv rodskæring betragtes som en omplantning.

Omplantningsintervaller:
For ”unge”træer 8-10-12 Højst 4 år mellem hver omplantning
For alle ”ældre”træer Højst 5 år mellem hver omplantning

Produktspecifikation

Heistere

Unge 2 gange omplantede træer med sidegrene som bruges til videre produktion. Heistere skal have en tydelig gennemgående stamme med jævnt fordelte sidegrene. Antallet og fordelingen afhænger af den for artens/sortens genetiske egenskaber. Sidegrene kan som et led i produktionsforløbet være afkortet eller udtyndet. Planterne levere enten barrods, med klump eller i potte.

 

Solitære buske

Er ekstra omplantede buske. Totalhøjden skal oplyses. Planterne leveres typisk med klump eller i potter

 

Flerstammede træer

Flerstammede træer er mindst 3 x omplantede og stammerne fordeler sig på de nederste 50 cm af træet. Planterne kan leveres med klump eller i potte.

 

Højstammede træer

Højstammede træer skal have en ret stamme og med en for artens/sortens velformet krone. Træets stamme op til kronen må kun have skævheder med højst 3 cm afvigelse fra centerlinien. Undtagelser( Quercus, Fagus, Carpinus, Crataegus og Platanus)
Podede træer må kun have en svag krumning ved podestedet. Den alsidigt forgrenede rods diameter skal mindst være 3 gange stammeomfanget. Planterne leveres barrods, med klump eller potte.
Følgende standarder er gældende:
6-8 Stammehøjde 160-200
8-10 Stammehøjde 180-220
10-12 Stammehøjde 180-220
12-14 Stammehøjde 180-230
14-16 Stammehøjde 180-230
16-18 Stammehøjde 180-230
18-20 Stammehøjde 180-230
20-25 Stammehøjde 200-250
25-30 Stammehøjde 200-250
30-35 Stammehøjde 200-250


Træer leveret med klump

Kan levers emballeret i jutelærred og trådnet. Jutelærred består af imprægneret jute, som i løbet af få uger i jorden begynder at nedbrydes. Trådnettet består af udglødet og ikke forzinket jern, som ruster væk på få år. Såvel jute som trådnet skal forblive omkring klumpen ved plantningen, må dog gerne løsnes omkring rodhalsen

 

Bunddækkende planter Til Toppen

For barrodsplanter henvises til betingelser for Skov og Landskabsplanter.
Ved bunddækkende planter dyrket i potter, skal roden være groet gennem hele substratet. Substratet skal fylde potten til en passende afstand fra pottekanten. Planterne skal være placeret midt i potten. Potten skal til alle tider være opfugtet. Der må ikke forekomme ukrudt i potten ved levering

 

Conifera / Nåletræer Til Toppen

Japansk hænge lærkConifera skal altid leveres med en fugtig og fast klump, om ed nåle der for sorten er typisk. Der skal for sorten være en god nålefylde. Forgreningen samt længden af topskuddet skal svare til plantens helhed. Enstammede sorter må kun have et topskud.
Ved conifera dyrket i potter, skal roden være groet gennem hele substratet. Substratet skal fylde potten til en passende afstand fra pottekanten. Planterne skal være placeret midt i potten. Potten skal til alle tider være opfugtet. Der må ikke forekomme ukrudt i potten ved levering
 

Frugttræer Til Toppen

FrugttræStammen skal være uden skrammer, og må kun opstammes til 40 cm over jorden for æbler og pærer, 50 cm for blommer og kirsebær. Stammen må i forbindelse med forædlingsstedet kun have en afvigelse på højst 4 cm fra centerlinien. Centerlinien er linien, der går gennem stammecentrum ved jorden og gennem stammecentrum ved det punkt, hvor der er topklippet. Grene skal være velsiddende, veludviklede og ikke over 2 år.

Grenlængde
35 cm. for svagvoksende sorter:
• Pære Concorde
• Pære Conference
• Æble Discovery
• Æble Guldborg
• Æble Ildrød Pigeon
• Æble Prima
• Æble Rød Ananas
40 cm. for andre pære- og æblesorter samt surkirsebær
50 cm. for blommer og sødkirsebær

Roden
Barrodstræer af æbler- og pæretræer skal rodens diameter minimum være 25 cm. for blommer og kirsebær skal rodens diameter minimum være 30 cm.


Frugtbuske Til Toppen

HindbærRibs, Solbær og Stikkelsbær
Planterne må ikke være over 3 år.
Mindstemål for stikkelsbær: 30 cm
Mindstemål for ribs 40 cm.
Mindstemål for solbær 40 cm.
Sorteres 3-5 grene / 5-8 grene

 

 


Hindbær
Må ikke være nedskåret til under 60 cm fra jordoverfladen.
Må ikke være over et år
Rodhalsen skal minimum være 8 mm.


Storfrugtet hassel
Planterne skal mindst have 3 kraftige veludviklede grene af mindst 60 cm. længe.

Hækplanter Til Toppen

HækHækplanter er færdigvarer der af løv- eller nålplanter i sin vækstform gør dem egnede til hække. Yngre planter levers som hovedregel barrods, men kan også levers med klump eller i potte. Ældre planter primært Buske og Solitære planter leveres primært med klump eller i potte men kan også levers for nogle arter barrods.

Lette buske skal have 3- eller flere kraftige, velafmodnede grene. Svært forgrenede sorter do kun 2½ grene. Minder om buske men et lettere kvalitet.

Buske skal have 3- eller flere kraftige, velafmodnede grene. Svært forgrenede sorter do kun 2½ grene.


Hækkvalitet (H) En eller flere kraftige grene. Alder og højden skal være angivet.

Prydbuske Til Toppen

BuskPrydbuske er planter med buskagtig vækstform og som anvendes til prydformål i haver og anlæg. Blomsternes, frugternes og bladenes former og farver eller buskenes helhedspræg giver disse planter et særligt smukt eller interessant udseende.
Som prydbuske betegnes især blomstrende buske og vintergrønne bladplanter.
Markkultiverede prydbuske leveres enten som barrodsplanter eller som klumpplanter.
Ved prydbuske dyrket i potter, skal roden være groet gennem hele substratet. Substratet skal fylde potten til en passende afstand fra pottekanten. Planterne skal være placeret midt i potten. Potten skal til alle tider være opfugtet. Der må ikke forekomme ukrudt i potten ved levering.

 

 

 

 

Rhododendron Til Toppen

RhododendronGår under betegnelsen surbundsplanter (mosebedsplanter) og omfatter plantearter der er karakteriseret ved at de kun egner sig hvor dyrkningsmediet har et lavet reaktionstal (pH < 5.5)
Planterne skal have en bladmasse der er i overensstemmelse med arten/underarten samt have adskillige blomsterknopper.
Markkultiverede Rododendron leveres som klumpplanter, som skal have en fast og solid rodklump.
Ved Rododendron dyrket i potter, skal roden være groet gennem hele substratet. Substratet skal fylde potten til en passende afstand fra pottekanten. Planterne skal være placeret midt i potten. Potten skal til alle tider være opfugtet. Der må ikke forekomme ukrudt i potten ved levering.

Roser Til Toppen

RoserFor rene arter henvises til Skov- og landskabsplanter. Buskroser inddeles i følgende undergrupper:

Storblomstrende roser

  • Buketroser
  • Klatreroser
  • Bundækkende roser
  • Buskroser

Det skal være oplyst om roserne er produceret ved okulation, podning, stikling eller frøformering. Hvis ikke andet er oplyst er roserne okuleret.
Salgbare roser der ikke opfylder kravene som A-kvalitet sælges som B-kvalitet.
Når barrodsroser leveres skal rødderne være beskyttet mod udtørring. Rødderne skal være harmoniske, udviklede og i balance med toppen. Afstanden mellem rødder og okulationsstedet skal være min. 20 cm.

For okulerede og podede rosenbuske er kvalitetskravene følgende:

A-Kvalitet Minimum 3 tællende, kraftige grene, hvoraf mindst 2 udgår fra pode/okulationsstedet og det tredje udgår højst 5 cm fra pode/okulationsstedet.
B-Kvalitet 2 kraftige grene der udgår fra pode/okulationsstedet.

For rodægte rosenbuske er kvalitetskravene følgende:
A-Kvalitet Minimum 3 grene der udgår under 5 cm fra jordoverfladen.
B-Kvalitet Minimum 2 grene der udgår under 5 cm fra jordoverfladen.
Ved roser dyrket i potter, skal roden være groet gennem hele substratet. Substratet skal fylde potten til en passende afstand fra pottekanten. Planterne skal være placeret midt i potten. Potten skal til alle tider være opfugtet. Der må ikke forekomme ukrudt i potten ved levering.

Slyngplanter Til Toppen

BlåregnSlyngplanter dyrket i potter, skal roden være groet gennem hele substratet. Substratet skal fylde potten til en passende afstand fra pottekanten. Planterne skal være placeret midt i potten. Potten skal til alle tider være opfugtet. Der må ikke forekomme ukrudt i potten ved levering.

Skov & Landskabsplanter Til Toppen

Skov og LandskabPlanter til anvendelse i vedproducerende skovbrug, juletræer og pyntegrønt samt læ- og værenformål er omfattet af lovgivning for forstligt formeringsmateriale.
Plantekvalitet angives ved tophøjde, rodudvikling og rodhalsdiameter.

For planter til vedproducerende skovbrug, juletræer og pyntegrønt gælder følgende:

Toppen Træer som kun kan blive en- eller retstammede udfra en endeknop, levers med en endeknop.
Rodhals Der må ikke være sår på rodbarken. Rodhalsdiameteren er et godt mål for rodmassen, idet der er en næsten lineær sammenhæng mellem summen af de større rødders diameter og rodhalsdiameteren. Forholdet mellem rodhalsdiameteren og plantehøjden er samtidigt et godt mål for dyrkningsteknikken.
Minimumskrav til rodhals måles i mm.
Løvtræ
Højde cm
20
30
40
50
60
70
Rodhals mm
5
5
5
6
7
8
Nåletræ
Højde cm
10
20
30
40
50
Rodhals mm
5
5
6
7
8
Roden Roden skal være velforgrenet. Det skal være angivet om roden har været rodskåret.

 

Planter - Frø, løg & knolde - Haveudstyr - Spagnum, Muld & Kompost - Drivhuse - Krukker - Græs & Rullegræs - Bark & Kakaoflis - Anlægsmaterialer - Belægning - Knust granit - Brænde